BISTAND

Bistandsleder oppsummerer året 2015

 

2015 var det tredje året i 5-års avtalen med Digni, og vi hadde 15 prosjekter i syv land. Nettverksprosjektene våre innbefatter ytterlige fire land, så i alt har vi med bistandsmidler og egenandeler bidratt til positiv utvikling i 11 land. Det var siste år med prosjektstøtte fra Digni til Paraguay, og i Kenya ble HIV- og Aidsprosjektet avsluttet. Vi fremmet 16 søknader i august 2015. Av disse fikk vi avslag på en og valgte å trekke en annen. I tillegg ble det arbeidet mye med to DR Kongo søknader, som til slutt ble godkjent, men som vi allikevel valgte å takke nei til. Kravene til både prosjektdokumenter og tilleggsanalyser er stadig høyere og mer omfattende.

 

I juni gjennomførte vi, for første gang i historien, egne partnerskapsmøter her på Pymkontoret. Det ble ikke mulig å gjøre det for alle, men vi fikk det til for tre viktige partnere, nemlig Celpa og ACAD fra DR Kongo, FPFK fra Kenya og IEALM fra Mosambik. Det var bra å få rom til gjennomgang av samarbeidsavtaler, gjensidige forpliktelser, utfordringer og muligheter. Det ble spennende samtaler og god læring i alle møtene. Altfor ofte snakker vi «om» og ikke «med».

 

Gjennom flere år har UD og GAP-midler vært med å finansiere prosjektene til repatrieringsarbeid for voldtatte kvinner og barnesoldater i DR Kongo. Vi fikk i utgangspunktet ikke tildeling for 2015, men med hjelp fra Digni, fikk vi til slutt et tilslag på ti millioner. Allikevel bestemte vi oss for å si nei takk til midlene grunnet regelverk, krav til søknader av en helt annen karakter enn før samt total usikkerhet for årene fremover.

 

2015 skulle ellers vise seg å bli et meget utfordrende år for bistandspolitikken i Norge. De fleste har vel fulgt med på nyhetene om flyktningetilstrømningen til landet vårt, noe som ledet til det sjokkerende forslaget fra regjeringen om å ta penger fra bistandsbudsjettet for det sivile samfunn til å dekke utgiftene dette medfører. Det lå an til at vi kom til å få et kutt på så mye som 75%. Dette ville ha gitt dramatiske konsekvenser med avslutning av flere prosjekter. Med iherdig innsats sørget Digni, sammen med 160 andre berørte organisasjoner, for at regjeringen reverserte sitt forslag, og i desember fikk vi vite at det ikke vil bli noen reduksjon i 2016.

 

I mars 2015 tok vi initiativ til en stor samling om fremtidig bistand, men måtte avlyse pga for liten interesse. Vi har også satset på en ny giv innen informasjon knyttet til utfordringen med å fremskaffe egenandeler og har et nært samarbeid med noen menigheter og landutvalg om dette. Prosjektrådgiver Stig Stordal, som i tillegg til sin bistandskompetanse er forkynner, var på noen menighetsbesøk. Dette var vellykket og vi skulle gjerne hatt tid til å besøke enda flere. Pym ønsker å prioritere menighetsbesøk og samarbeid med landutvalgene hvor vi kan dele informasjon og erfaringer, holde kurs og gi veiledning om bistand. Vi har en stor oppgave sammen i Herrens vingård!

 

Torild Almnes

Bistandsleder